INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolujeme si Vás níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „Nařízení“), a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

V následujícím textu naleznete informace o způsobu, rozsahu, účelu, právním základu, době zpracování, příjemců Vašich osobních údajů a o Vašich s tím souvisejících právech.


TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je Jaroslav Novák, identifikační číslo: 75615819, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Prostějov (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Martinákova 285/25, Prostějov 79601 adresa elektronické pošty: info@ceskysvazremesel.cz Správce informuje, že nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. Nařízení.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že: takové zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to konkrétně spočívající v vyřizování dotazů podpoře obchodní činnosti správce, zejm. formou zasílání elektronických obchodních sdělení správce jeho zákazníkům, přičemž vůči takovému rozesílání lze podat námitku (více informací viz kapitola NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU); zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; nebo
  ke  zpracování jste udělil(a) souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, a to konkrétně: souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem odeslání kontaktního formuláře správce; 

ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Za účelem poskytování telefonické nebo e-mailové podpory správce zpracovává Vaše následující osobní údaje (v závislosti na způsobu podání dotazu): jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 Správce Vaše osobní údaje zpracovává jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. zaměstnanců příjemců (k příjemcům viz níže).
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, pocházejí z následujících zdrojů:údaje jste sám/sama poskytl(a) správci zejm. v souvislosti se zasláním dotazu, uzavřením smlouvy či v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů; údaje pocházejí ze svým účelem kompatibilních veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou např. obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího a dále pak po předepsanou archivační dobu. Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.
 

Pokud však správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u správce uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste mu udělili svůj souhlas s takovým zpracováním, tj. zpravidla po dobu 3 let od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

UKLÁDÁNÍ COOKIES A ZPRACOVÁNÍ IP ADRESY

Soubory cookie jsou malé soubory, které si ukládá internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Lze tak poznat, které stránky jste navštívili, zda jste přihlášeni či jste vyplňovali nějaký formulář.Webová stránka správce https://www.ceskysvazremesel.cz/ ukládá v souladu se zákony cookies do zařízení svých návštěvníků. Co se týče platnosti cookies, na webové stránce správce https://www.ceskysvazremesel.cz/ se vyskytují: krátkodobé cookies (tzv. „session cookie“) – platí po dobu Vaší návštěvy na stránkách a několik minut po opuštění stránek; dlouhodobé cookies (tzv. „persistent cookie“) – platí několik dní až měsíců, zpravidla dokud je ručně neodstraníte ze svého prohlížeče. Usnadňují nastavení stránek.

Používáním webové stránky správce https://www.ceskysvazremesel.cz/ souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Většina prohlížečů má povoleno přijímání souborů cookies z výchozího nastavení. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svých webových prohlížečů. Návody naleznete zde:

Chrome

Firefox 

Internet Explorer

Android

Webová stránka správce https://www.ceskysvazremesel.cz/ používá nejen vlastní cookies, ale i cookies třetích stran, konkrétně od: Google, Inc.